2018-01-25

Miljöpartiet vill ha nytt samråd om översiktsplaneförslaget av Ulf N

I höstas antog Byggnadsnämnden ett så kallat samrådsförslag för ny översiktsplan för Lunds kommun. Myndigheter, andra kommunala instanser och lundabor lämnade i senare under hösten in synpunkter på planförslaget. Miljöpartiet är kritisk på flera avgörande punkter mot förslaget, inte minst för att flera av Byggnadsnämndens ställningstagande inte tydligt framgår av underlaget. När kommunstyrelsen i december skulle yttra sej över översiktsplaneförslaget utvecklade MP sin kritik i ett eget förslag till yttrande från kommunstyrelsen. Förslaget till yttrande, som i sin helhet följer nedan, fick inte stöd av något annat parti. (Mellanrubrikerna är VB:s)
   Kommunstyrelsen menar att ett nytt samråd för översiktsplanen behöver hållas. Främsta anledningen till detta är de omfattande ändringsförslag som en majoritet av ledamöterna i byggnadsnämnden ställde sig bakom inför det nu pågående samrådet. Dessa ändringar har inte inarbetats i förslaget till Översiktsplan, varför det är svårt för såväl myndigheter som allmänhet att utläsa vad de innebär.

Tveksamt om förslaget uppfyller lagkraven
Vi ställer oss mycket tveksamma till om samrådsförslaget uppfyller kraven enligt PBL 3 kap 9 § (ny beteckning efter 2018-01-01: 3 kap 8 §), där det bland annat heter att kommunen under samrådet ska "redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, och förslagets konsekvenser ...". Det aktuella förslagets innebörd finns inte redovisat, eftersom såväl vägreservat och utbyggnadsområden ska läggas till senare. Inte heller finns konsekvenserna av den förlängda tidshorisonten och konsekvenserna av de beslutade, men ej i samrådsförslaget inlagda, vägreservaten och utbyggnadsområdena. Redogörelse för hur stor areal jordbruksmark som kommer att tas i anspråk saknas också. Bristande överensstämmelse med PBL:s krav på ett samrådsförslag talar tydligt för att ett nytt samrådsförslag måste utarbetas.

Inriktningen om förtätning går förlorad
Med de utbyggnadsområden som byggnadsnämnden beslutat lägga till kommer det att finnas ett överskott på byggbar mark inom tidsramen i översiktsplaneringen. Det gör att åkermark exploateras i onödan och att inriktningen om förtätning går förlorad.
   Den förlängda tidshorisonten gör också att tanken med rullande planering, där man på ett bättre sätt kopplar samman aktuella förutsättningar och behov, går förlorad. Vi menar att översiktsplanen behöver stödja kommunens övergripande ambitioner på miljöområdet och LundaEko. Det behövs tydligare restriktioner för byggande på jordbruksmark och det är viktigt att vi värnar våra naturresurser och skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Nya bilvägar motarbetar klimatmålet
De ändringar av samrådsförslaget som byggnadsnämnden gjorde gav biltrafiken en ökad roll i transportpolitiken samt innebar nybyggnad av flera bilvägar i och runt Lunds stad, bland annat en bilväg över Höje å-dalen och en förbindelse norr om Lund mellan E22 och E6. Detta går såklart stick i stäv med Lunds övergripande klimatmål och de målsättningar för hållbara transporter som finns beslutade i LundaMats.

Planera för spårvägsutbyggnad
Översiktsplanen bör också tydligt peka ut vilken som är nästa etapp som är aktuell för spårvägsutbyggnad. Det är viktigt att ange i den övergripande planeringen var ett så pass kapacitetsstarkt kollektivtrafikslag planeras. Att Lund planerar för spårväg har varit ett viktigt ställningstagande i tidigare översiktsplaner för att den spårväg som nu är under utbyggnad skulle komma till. Ledtiderna för såväl planering som finansiering av spårväg är långa och det är viktigt med en tydlig prioritering tidigt i processen.

Inga kommentarer: