2018-02-15

Kommunstyrelseuttalande om bordläggning av detaljplan på Norra Fäladen kan försvåra lösning för scoutverksamheten av Ulf N

Vid förra veckans sammanträde fattade kommunstyrelsen med stöd av de borgerliga partierna och Vänsterpartiet ett beslut om att "uppmana" Byggnadsnämnden att bordlägga detaljplanen för Ladugårdsmarken 4:14 i Lund till dess att frågan om Drottningstadens scoutkårs gård funnit en lösning.
   Mera precist gällde ärendet att styrelsen skulle yttra sig över ett förslag till detaljplan som gäller ett område söder om Häradsvägen. I planområdet har idag Drottningstadens scoutkår en stuga för sin verksamhet.  Området planeras nu för bostadsbyggande.
   Bakgrunden till styrelsens beslut är att scouterna har protesterat mot förslaget till detaljplan och anfört att det kommer att försvåra eller rentav omöjliggöra deras verksamhet beroende på bland annat minskade grönytor.
   Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag till yttrande, som ställdes mot de borgerligas förslag, var att "scouternas verksamhet ska värnas genom att verksamheten kan fortsätta i befintlig lokal eller genom att scouterna får tillgång till en fullgod ersättningslokal." Detta förslag röstades alltså ner av styrelsens majoritet.
   I en skriftlig reservation utvecklar MP och S ställningstagande. Om Byggnadsnämnden skulle följa styrelsens "uppmaning" om bordläggning kommer nämnden inte kunna bearbeta planen inför nästa steg i detaljplaneprocessen. Bordläggning innebär att just att planen "läggs på bordet" och fortsatt bearbetning och handläggning ska inte ske fram till dess nämnden fattat beslut om att åter föra upp ärendet på dagordningen. Kommunstyrelsens beslut innebär med andra ord att den nämnd som har ansvaret för detaljplaneläggning inte ska delta i försöken att finna lösningar för scouterna.
   Dessbättre är kommunstyrelsen inte överordnad Byggnadsnämnden. "Uppmaningen" är sålunda inte bindande för nämnden. Det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas ”förhoppning och förväntan att Byggnadsnämnden tvärt emot kommunstyrelse-majoritetens inställning tar aktiv del för att finna en för scouterna fullgod lösning”, lyder slutklämmen i reservationen.

Inga kommentarer: