2018-03-15

Svensk gymnasieskola – ett hungerspel
av Gunnar Stensson

Varannan svensk gymnasist går i en gymnasieskola utanför hemorten. I Skåne är det värre. 60 procent av gymnasisterna i Lund pendlar från andra kommuner – och tar skolpengarna med sig. Detta till följd av det system som kallas Fritt val Skåne.
   Den elev som inte kommer in i någon av de stora kommunala gymnasieskolorna med deras valfrihet mellan de nationella programmen tvingas att gå i något av de små ensidiga frigymnasier som växer upp som svampar – ofta flugsvampar - ur jorden.
   Den som hamnar där kan säga adjö till valfriheten – ofta för resten av livet. En tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan godkända betyg. Skolmarknaden har lurat dem vilse, som räven och katten gjorde med Pinocchio. Feta fingrar håvar in vinsten. Skattebetalarna betalar.

Gymnasieminister Anna Ekström pekar på fyra stora skolproblem (DN 12/3)
 1 Små kommuner har inte råd att erbjuda mer än några få nationella program. Ingen valfrihet för de elever som bor där.
 2 Utbudet av små gymnasiefriskolor ökar dramatiskt på grund av den osunda konkurrensen på skolmarknaden. De har inte resurser att ge fullgod undervisning. Ofta saknar de både bibliotek och gymnastiksalar. Samtidigt sker ett överutbud av populära program i starka marknadslägen. Samma utveckling som beträffande apotek.
 3 Hemkommunerna saknar möjlighet att ta ansvar för de pendlande eleverna. De bara betalar skolpengar till de kommuner som tar emot pendlarna. Marknaden styr.
 4 Gymnasieskolans finansiering via skolpeng tar endast begränsad hänsyn till elevers olika behov och skolors varierande förutsättningar.

Dessa brister förutsade vi redan när de borgerliga partierna i Lund år 2007 beslöt att införa skolpengssystemet i Lunds gymnasieskolor. Nu är problemen uppenbara för alla.
   Men samtidigt är Lund en av de privilegierade orter som gynnas av skolmarknaden. Nu bygger vi det nya Hedda Andersson-gymnasiet och redan planeras ytterligare en stor gymnasieskola. Vi profiterar på den skånska landsbygden och utarmar de mindre städerna.
   Den svenska gymnasieskolans problem ska nu utredas och ministern flaggar för att staten kommer att ta ett större ansvar.
   Kanske kan vi hoppas att vinststölderna stoppas, skolpengssystemet avskaffas, det fria valet styrs upp och att staten tar över efter den destruktiva kommunaliseringen.

PS. Den som vill ha en mer genomarbetad redovisning av missförhållandena i svensk skola kan läsa Per Kornvalls Korruption i Sverige (Leopard 2016).  Kornvall är medlem av Kungl. Vetenskapsakademins skolkommitté och oberoende expert på det svenska skolsystemet åt EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.
   Kornvall behandlar också nyliberalismens och New Public Managements eroderande inverkan inom andra statliga verksamhetsområden, främst de som gäller vård och omsorg.

Inga kommentarer: