2018-05-31

Skönadal bevaras av Ann Schlyter

Skönadal/St Jörgens park ingår i min dagliga motionsrunda. Efter mycket kamp har vi nu också fått vatten i plaskdammen som låg som en betongplatta i många år. Så njutningen av vattenspeglingen är stor.
   Med bebyggelse utefter Tornavägen kommer parken att förlora något av sin exklusiva enskildhet, men allt som i reell bemärkelse var park kommer att finnas kvar för mig och andra att njuta av. Ulf Nymarks bild och bildtext i förra numret av VB är faktiskt missvisande.
   Tornavägen är kantad av villor bakom häckar. De planerade flerfamiljshusen fyller ett uppehåll i den raden som nu ockuperas av en stor betongbunker och en mast. Inte mycket till park!
   Det behövs bostäder och det är åtminstone i retoriken enighet i politiken om att förtäta i avsikt att begränsa bebyggelse på jordbruksmark. Förtätning kommer att ske i alla stadsdelar. Att just Professorstan där de flesta liksom jag bor i villor med stora trädgårdar skulle undantas skulle vara ren och skär klasspolitik.
Vänsterpartiet ställde sig bakom att planen skickas på samråd, dvs att processen mot bebyggelse går vidare.
   Ofta uppskattar jag Ulf Nymarks inlägg här i Veckobladet, skarpa och korrekta. Kanske har han inte själv skrivit bildtexten till hans inlägg om Skönadal/St Jörgens park. Den var helt missvisande, inget av den mark som syns på bilden ska bebyggas.
   V tillstyrkte planen av flera skäl. Liksom miljöpartiet motsätter vi oss massiv utbyggnad på jordbruksmark, men fler bostäder behövs och då är förtätning nödvändig. Helst inte på parkmark, det är vi överens om.  Den mark som nu ska bebyggas må vara utmärkt som park i gällande plan, men den har aldrig integrerats i St Jörgens park för den har ockuperats av en stor skyddsrumsbunker och en mast omgivna av ogenomtränglig slyskog.

   Längs den mycket trafikerade Tornavägen ligger norr om planförslaget en lång rad villor och några ligger också söder därom.

Inga kommentarer: