2018-05-31

Vattnet flödar vart det vill av Gunnar Stensson

Höje å Vattenråd höll årsstämma i Genarps folkbibliotek förmiddagen den 29 maj
   Efter de många formaliteter som hör en årsstämma till föreläste Per Becker från Lunds universitet om hur stat och samhälle hanterar vatten och vattenproblem: dricksvatten, havsstränder, sjöar, åar och vattendrag, översvämningar, övergödning, föroreningar och gifter, skador på flora och fauna.
   Vattnet flödar vart det vill och i alla former, som snö, regn, dimma och moln, över administrativa gränser mellan kommuner och regioner, över ägandegränser och statsgränser. Vem ansvarar för den nedsmutsning av Östersjön som just nu framtvingat ett fiskeförbud på torsk i Östersjön?
   Vilken instans har rätt och skyldighet att fatta beslut om och bekosta dammar, diken, dagvatten, våtmarker och rensning av vattendrag? Vad gäller för dem som äger stora jordegendomar intill vattendragen? Hur ska kostnaderna fördelas?
   Per Becker konstaterade att perspektiven är fragmentariska. Ingen har full överblick. Staten beslutar om övergripande lagar men saknar i hög grad kunskaper om de mångskiftande lokala förhållandena. Regionens ansvar för vattenfrågorna är också oklart. Till slut sitter kommunerna med svarte Petter, ytterst i ansvarskedjan.
   Svedala, Staffanstorp, Lund och Lomma har ansvar för var sin del av Höje, den som rinner genom den egna kommunen. Men Höje å utgör ett enhetligt ”hydrologiskt system” (jag tror det var begreppet Per Becker använde) och måste behandlas som en helhet.
   Med den utgångspunkten ser det ju ut som om Höje å vattenråd kunde vara ett svar. Där finns representanter för de fyra kommunerna och flera tjänstemän från regionen och dess organ samt representanter för dikningsföretag och jordägare. Och Klostergårdens byalag.
   Men vattenrådet är en frivillig sammanslutning utan formell makt, påpekade ordföranden Björn Abelsson, S, som också är ordförande för Lunds byggnadsnämnd. Han konstaterade att de frågor som vattenrådet ägnar sig åt blivit allt viktigare under de senaste åren både på grund av Lunds snabba tillväxt som leder till fler hårdgjorda ytor och på grund av den globala uppvärmningen med ökad nederbörd och större översvämningsrisk.
   Det är inte en slump att Björn Abelsson åtagit sig ordförandeskapet i Vattenrådet. Vattenfrågorna utgör en viktig del i Lunds utbyggnad.
   De är viktiga också för Lomma, En representant därifrån påpekade att Lomma ”anfölls från två håll”: havet som översvämmar och eroderar stränderna och Höje å som bland annat upprepade gånger ha översvämmat golfbanan.
   Jag körde hem på slingrande vägar genom det solstekta söderslätt förbi byar och kyrkor från en annan tid, fjärran från dagens accelererande tillväxt och urbanisering.

Inga kommentarer: