2018-06-07

Kommentarer till veckans riksdagsbeslut
av Gunnar Stensson

De 9000 får stanna!
Det svenska samhället klarade utmaningen! De ensamkommande flyktingbarn som i snart tre år har levt i Sverige, lärt språket, fått vänner och blivit svenska får stanna här och fortsätta sina studier i gymnasieskolor och andra utbildningsinstitutioner för att i framtiden leva sina liv här. Det är en seger för det humanistiska samhället. För flyktingbarnen innebär det en befrielse från den ständiga oron att utvisas och få sina liv förstörda. För att travestera Stig Dagerman: 9000 flyktingbarn färre, 9000 medsvenskar fler.

Vinst tack vare betygsinflation.
Nyligen publicerade professor Jonas Vlachos sin utredning om betygsinflationen i svensk skola. Den visar att friskolorna systematiskt sätter högre betyg än provresultaten motiverar. Värst är Wallenbergs-sfärens friskolor och bland dem utmärker sig den Engelska skolan särskilt.
   Undersökningen är ovedersäglig och måste behandlas seriöst. Tisdagen den 5 maj tog Svenska Dagbladets ledarsida upp ämnet. Skribenten uttryckte förvåning över att betygsinflation kan förekomma i välrenommerade friskolor. Hans lösning på missförhållandet är given på förhand: ökad kontroll – ökad byråkrati. Och fortsatt fritt val och skolpeng. Målet är ju vinst.
   Sydsvenskan påstår i sin huvudledare den 7 maj urskuldande att vinsten väl ändå inte är så värst stor. Snattarens vanliga ursäkt: varför bråka, jag tar ju så lite.

Friskolereformen utlöste omedelbart en utveckling mot sämre kunskaper och högre betyg i svensk skola.
   Aktiebolagen, vars lagstadgade uppgift är främja delägarnas ekonomiska intressen, tog sig genom den fria etableringsrätten in i det svenska skolsystemet. Skolpengen och det ”fria valet” garanterar intäkten. För skolentreprenören gäller det att sänka kostnaden genom stora klasser, få lärare, låga löner och billiga lokaler. Hen måste förstås locka till sig många elever.
   Konkurrensmedlet är höga betyg. Aktiebolagen pressar, helt i enlighet med aktiebolagslagen, skolledare och lärare att höja betygen. Bolagssekretessen sätter munkavle på de anställda. Pengar tas från undervisningen och satsas på meningslös eller osann reklam. Fake news.
   Man glömmer ofta att det nyliberala tänkandet också drabbar de kommunala skolorna. De är ju lika beroende som friskolorna av skolpengen och måste konkurrera med skolkoncernerna om eleverna med utnyttjande av reklam och uppblåsta betyg.

Lärarnas drastiskt försämrade villkor med sjunkande lön och ökat tryck från huvudmännen ledde till lärarbrist. Allt färre ville acceptera en arbetssituation som kräver att man tiger om missförhållanden och mot bättre vetande sätter för höga betyg för att uppfylla skolföretagens löften till elever och föräldrar.
   Lärarbristen ledde till konkurrens om lärarna. Konkurrensen fungerade lönehöjande och nyliberala lärare fann en möjlighet att höja lönen genom att sätta i system att byta skola. Så hamnade vi i en situation där de sämsta lärarna, som överger sina elever för en extra tusenlapp, får högre lön än de lärare som i solidaritet med sina elever fullföljer sina uppgifter.

Eftersom kapitalet kräver det kommer Allianspartierna och Sverigedemokraterna oavsett skadeverkningarna att fortsätta sin kamp för att bevara det världsunika, av alla andra nationer förkastade, svenska skolsystemet med fri etablering, ”fritt” val, segregation och fri konkurrens om de skattemedel som bekostar skolan.
   De kommer att förespråka låtsasreformer som diffusa krav på disciplin och kontroll, vilket leder till ökad byråkrati och stör det pedagogiska arbetet.
   Vi kommer att få höra många teatraliska utsagor. En av de mest ansvariga för skolans nedgång kommer med retoriskt darr på rösten upprepa: ”Misslyckas skolan så misslyckas Sverige”, samtidigt som han blint håller fast vid dagens destruktiva skolsystem.
   Allianspartierna kommer att vinna torsdagens riksdagsomröstning. Skolans söndertrasade skrov kommer att fortsätta att sjunka.
   Men kampen för en solidarisk skola som uppfyller medborgarnas krav på lika villkor till utbildning kommer att fortsätta och intensifieras under valkampen och skärpas under hela nästa mandatperiod.

 

 
Läs gärna Per Kornhalls Korruption i Sverige, Leopard 2016, som är en ingående analys av framför allt korruptionen inom skolsystemet men också av de vinstdrivande företagens försök att ta över välfärden inom vård och omsorg. Per Kornhall är skolexpert och medlem av Kungliga vetenskapsakademins skolkommission.

Inga kommentarer: