2020-11-05

Ny gigantisk trafikplats i söder och fortsatt breddning av E22 av Ulf N

 

Den planerade och nu beslutade trafikplats Ideon har väckt berättigad debatt och befogade protester från miljörörelsen och från de tre mindre oppositionspartierna. I planerna för Ideontrafikplatsen ingår ju också som bekant breddning av E22 med en ny fil i vardera riktningen mellan trafikplats Gastelyckan och den nya avfarten vid Ideon.
   Nu är nästa detaljplan i främjandet av mera biltrafik på E22 på väg fram till fullmäktige. Det handlar om en gigantisk ny trafikplats vid Lund Södra och en breddning med två körfält av motorvägen. Det är nu sträckan mellan Lund Södra och trafikplats Råby som ska breddas. Planen, som formellt heter ”Lilla Råby 22:12 m.fl” behandlades i går av kommunstyrelsen där majoriteten ställde sig bakom planen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de enda partier som röstade emot. När planförslaget var uppe i byggnadsnämnden i september röstade MP och V också emot och MP:s ordinarie ledamot i nämnden, Axel Hallberg, ingav följande skriftliga reservation:

MP:s reservation mot ny trafikplats Lund Södra
”Klimatutmaningen är i allra högsta grad akut. Att i detta läge investera i ny väginfrastruktur som förutsätter förbränning av fossila bränslen är kontraproduktivt om ambitionen är att uppnå klimatmålen. Pengar som i dagsläget spenderas på ny väginfrastruktur borde istället investeras i hållbara transportmedel, såsom cykel, gång och kollektivtrafik.
   Därför motsätter sig Miljöpartiet att bygga ut motorvägen E22. Utbyggnaden av E22 leder också till högre bullernivåer och ökade utsläpp av partiklar. Att trafiken kraftigt ökar på E22 riskerar självklart att även spilla över på det övriga gatunätet staden. Vi miljöpartister vill inte ha en ökad biltrafik i Lunds stad. Detaljplanen för Lilla Råby 22:12 m.fl möjliggör ombyggnad av Trafikplats Lund södra samt breddning av motorvägen E22 mellan Trafikplats Lund södra och Trafikplats Råby. Miljöpartiet yrkade att avslå detaljplanen. Vi reserverar oss till förmån för vårt eget /avslags-/yrkande.”
   MP planerar att lämna in en i stort sett likalydande reservation med anledning av kommunstyrelsemajoritetens ja till planen.

Not: Kommunstyrelsen yttrade sej också över detaljplanen för kvarteret Galten. Planen är ute på samråd och jag hoppas återkomma om kommunstyrelsebehand-lingen av frågan.

Inga kommentarer: