2015-02-19

De borgerliga gör fullmäktige till en scen för pajaseri
av Ulf Nymark

I augusti i fjol lämnade Karin Svensson Smith (MP), då 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden, in en skrivelse (= förslag) till nämnden, där Karin föreslog att nämnden inför kommande beslut skulle ställa sig negativ till alla investeringar som gör det svårare att minska klimatpåverkan. Med detta menade Karin att nämnden skulle sätta stopp för investeringar som ökar den motorburna vägtrafiken, vilket hon tydligt uttrycker i brödtexten. (Se hela skivelsen nedan! Mellanrubrikerna har jag lagt till)

Vad skulle avgöras?
Hur ställde sig då nämnden till Karins förslag när det behandlades i nämnden i december? Jo, den borgerliga majoriteten beslutade att nämnden skulle översända skrivelsen till kommunfullmäktige ”för avgörande”. Vad som skulle ”avgöras” framgick inte. Samtidigt passade nämnden på att uttala att den ”anser att skrivelsen felaktigt utgår från att investeringar i vägförbättringar alltid leder till större klimatpåverkan”. Som VB:s läsare själv kan se så nämns inte ”vägförbättringar” i skrivelsen, än mindre påstås att sådana alltid skulle leda till större klimatpåverkan.

Förvrängning av innehållet
De borgerliga förvrängde alltså i sitt beslut innehållet i Karins skrivelse, och sedan kritiserar man i samma beslut detta påhittade innehåll. Förutom att det är unikt att ett förslag som väckts i en nämnd skickas till fullmäktige så är det sällsport fullt trick att fatta beslut om att förvanska skrivelsens innehåll.

Borgerligt lurendrejeri
Men historien stannar inte där. Nämnden skickade det ju till fullmäktige för avgörande. När kommunstyrelsen så skulle behandla nämndens framställan föreslog de kloka tjänstemännen på kommunkontoret att styrelsen skulle skicka tillbaka ärendet till Tekniska nämnden med förfrågan om det verkligen var nämndens avsikt att fullmäktige skulle ta upp ärendet. De rödgrönrosa i styrelsen röstade för detta förslag. Och de borgerliga? De fortsatte lurendrejeriet. I allians med SD och FNL beslutade de att kommunstyrelsen skulle föreslå fullmäktige att besvara Karins skrivelse med att ”skrivelsen felaktig utgår från att investeringar i vägförbättringar alltid leder till större klimatpåverkan”. Återigen alltså dessa ”vägförbättringar” som det inte säjs ett ord om i skrivelsen.

Unikt
Vad de sex allianspartierna alltså gör är för det första att skicka en nämndsskrivelse till fullmäktige för avgörande. Detta är helt unikt! Jag kan inte erinra mej att något liknande har inträffat under alla de år jag suttit i fullmäktige. För det andra och ännu värre: De sex allierade föreslår inte att fullmäktige ska ta ställning till skrivelsens förslag. Vad man vill att fullmäktige ska göra är att kritisera och tillbakavisa ett påstående om sambandet mellan vägförbättringar och klimatpåverkan. Ett påstående som överhuvudtaget inte återfinns i Karins skrivelse! Borgarna vill med andra ord att fullmäktige ska godta deras lögn som sanning.
   Varför gör då de sex partierna på detta sätt? Jo, det är förstås för att misskreditera i första hand MP, men samtidigt också hela den styrande koalitionen. Och då tar man till det urgamla tricket att tillskriva motståndaren en uppfattning som hen inte har och sedan kritisera den!
   Nu kommer alltså Karins förslagsskrivelse upp i fullmäktige den 26 mars. De borgerligas agerande är i hög grad en demonstration av bristande respekt för fullmäktige, det är att visa bristande respekt för lundaborna, det är att göra fullmäktige till en scen för pajaseri och apspel. Det är att gödsla politikerföraktet.
Ulf Nymark
Karins skrivelse:
Bannlys investeringar som gör det svårare att nå klimatmålen
Många gläds över det nya hyrcykelsystemet LundaHoj. Införande av hyrcyklar är bra. Det kostar dock inte kommunen något eftersom finansieringen sköts via avtal med ett företag som distribuerar utomhusreklam. Ännu viktigare än att investera i nya cyklar är utbyggnad av ett sammanhängande nät för snabb cykling i hela kommunen. Om klimatmål och andra målsättningar i planen för miljöanpassning av transporterna i Lund - LundMaTs ska nås så måste delar av dagens bilpendling omvandlas till cykelpendling.

”Utsläppsmoratorium”
Klimatet är vår tids största utmaning. För att ta ansvar för barn och barnbarn måste investering ar underlätta och inte försvåra för att nå klimatmålen. Tre fjärdedelar av all olja som importeras till Sverige går till transportsektorn. Som en följd av den rapporten från FNs klimatpanel som släpptes våren 2014 föreslog 23 forskare och debattörer ett ”utsläppsmoratorium”, dvs att inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser. Få beslut är så långsiktiga som infrastrukturinvesteringar. Eftersom vägtrafiken till 90 % drivs med fossila drivmedel de medel som är reserverade för vägutbyggnad stoppas i enlighet med forskarnas förslag. I kommunens nuvarande budget frigörs då 38 100 000 kr i när tid som kan användas till cykel- och kollektivtrafikinvesteringar.

Principstopp
Lund var en av de få städer i Sverige som inte lät sitt centrum förstöras av nya vägdragningar. Såväl stoppet för det s k ”Genombrottet” som LundaMaTs banbrytande när de kom. Cykeln står för en högre andel av persontransporterna än i någon svensk annan stad. Idén om att ha kommunala miljöstrateger föddes i Lund. Begreppet ”mobility management” fick sin första svenska tillämpning i vår stad. Lund har fått stadsmiljöpris och många andra hedersamma utmärkelser. Senast i raden var att Lund blev den stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter visar kommunrankningen SHIFT2014. Rankningen bygger på det europeiska benchmarkingverktyget EcoMobilitySHIFT. Därför vore det naturligt att Lund blir den första kommunen som inför ett principstopp för investeringar som ökar vägtrafiken eller på andra sätt gör det svårare att nå klimatmålen.

Det konkreta yrkandet
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att tekniska nämnden inför kommande beslut är principiellt negativa till alla investeringar som gör det svårare att minska klimatpåverkan.
Karin Svensson Smith

Inga kommentarer: