2017-02-23

De skånska SD-anhängarna – vilka är de? av Ulf Nymark

Den frågan ger Anders Sannerstedt, professor i statskunskap från Lund, svar på i en undersökning genomförd 2015. I rapporten ”Skånska sverigedemokrater” visar Sannerstedt bland annat att SD:s sympatisörer, tvärtemot en ganska vanlig uppfattning, generellt sett är socialt väletablerade och med inkomster som inte skiljer sig nämnvärt från de i samhället genomsnittliga.
Det som i första hand skiljer SD:s anhängare från andra partiers sympatisörer i Skåne är i första hand flyktingfientligheten. Vidare är det tydligt missnöje med den svenska demokratin och misstron mot politiker som kraftigt avviker från andra partiers anhängare. Det visste vi förstås sedan förut. Men även detta finns nu klart dokumenterat i siffror hos Sannerstedt. Givetvis nöjer sig Sannerstedt inte med detta. Han visar också att SD har störst andel skånska sympatisörer bland män över 50 år. De bor framför allt i ren landsbygd och i mindre tätorter och har låg eller medellåg utbildning. Största stödet har SD bland skånska arbetare, företagare och jordbrukare. Noterbart är att socialdemokraternas stöd bland arbetare bara är obetydligt större än SD:s.

SD-sympatisörer väletablerade på arbetsmarknaden
Undersökning tar kål på föreställningen om att SD:s sympatisörer i stor utsträckning skulle hämtas bland personer i så kallat utanförskap på arbetsmarknaden och pensionärer samt från grupper som förlorat på globalisering och modernisering. Det visar sig att andelen förvärvsarbetande SD-sympatisörer är i stort sett lika stor som genomsnittet, dvs som övriga partiers anhängare. Personer i utanförskap är något högre än genomsnittet för SD, men skillnaden är inte stor. SD-anhängarnas ekonomiska situation och inkomstnivå är i stort sett lika genomsnittet för andra partiets sympatisörer. Eller som Sannerstedt uttrycker det: ” . vi får inget intryck av att SD-anhängarna skulle befinna sig i en ekonomiskt besvärligare situation än andra”.

Nöjda med sitt liv
På frågan ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?” svarar SD-anhängarna ungefär som andra: de flesta är mycket nöjda eller ganska nöjda. Dock är de som inte är nöjda något fler bland SD-anhängarna: 13 procent jämfört med 7 procent bland andra partiers sympatisörer.

Upplevd otrygghet

SD-anhängarna avviker också markant i ett annat avseende från övriga partiers sympatisörer (alltså bortsett från främlingsfientlighet och misstro mot demokratin): de känner sig betydligt mera otrygga än genomsnittet. ”Exakt vad som ligger bakom denna upplevelse, om det handlar om invandring eller brottslighet eller om det kanske helt enkelt bara är en vag känsla av missnöje, har vi inte underlag att bedöma”, skriver Sannerstedt.

MP-sympatisörerna klart till vänster
SOM-undersökningen tar också upp frågan om samtliga partiers anhängare, inklusive SD-sympatisörernas, egna uppfattningar om placering på den politiska höger-vänsterskalan. Av SD-anhängarna anser sig 45 % vara ”varken höger eller vänster” medan 48 % anser sig vara ”något till höger” eller ”klart till höger”. Intressant att notera i detta sammanhang är att av MP:s anhängare i Skåne anser sig hela 62 procent vara ”klart vänster” eller ”något till vänster”. För Socialdemokraterna är motsvarande siffra faktiskt något lägre, 60 procent. Av MP-anhängarna anser sig endast 6 procent vara ”något till höger” och 0 procent ”klart till höger”. 31 procent anser sig vara ”varken höger eller vänster”. Av S-anhängarna anser sig 35 procent vara ”varken höger eller vänster”. MP:s sympatisörer i Skåne står alltså klart till vänster om socialdemokraternas anhängare.

Sammanfattning
Sannerstedts undersökning visar tydligt att det inte är utanförskap som förklarar SD:s växande stöd i Skåne. SD-anhängarna är socialt väletablerade och de flesta är nöjda med sitt liv. I en debattartikel har Sannerstedt uttryckt det som att ”Teorin om utvecklingens förlorare gör det lättare att avfärda SD-folket. Men teorin stämmer inte”.
   Den helt avgörande faktorn för stödet är enligt Sannerstedt ”inställningen till flyktingpolitiken … tillsammans med ett starkt missnöje med de politiker som står bakom den nuvarande politiken”. För de partier som vill motverka rasism, främlingsfientlighet och demokratiförakt finns det all anledning att låta undersökningen ”Skånska sverigedemokrater” utgöra en utgångspunkt för en förnyad diskussion om taktik, strategi och förhållningssätt gentemot SD.
 

 
Not: Undersökningen av de skånska SD-anhängarna finns publicerad i boken ”Slutna rum och öppna landskap – Den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 – SOM-rapport nr 69” Boken finns att ladda ner här.
   Sannerstedts ovan omnämnda debattartikel finns i Sydsvenskan under ”Aktuella frågor” den 25 januari i år.

Inga kommentarer: