2016-04-14

Om järnvägsstation Lund Södra av Ulf N

I förra veckans VB kommenterar Gunnar Stensson planerna för Klostergården och den planerade järnvägsstationen där.
   Byalaget och Gunnar oroar sig för att det ska bli en ny underfart för bilar i Nordanvägs västliga förlängning, dvs i princip där nuvarande gång- och cykeltunnel nu finns. Det finns ännu inga beslut i form av konkret utformade detalj- eller järnvägsplaner om stationsområdet. Men i förra veckan tog Kommunstyrelsen ett beslut om medfinansiering av station Lund Södra.

Trafikverket bygger gång- och cykelport
I avtalet slås fast att Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelport som förbinder Maskinvägen med Nordanväg. Alltså ingen port för biltrafik. Trafikverket ska stå för kostnaderna i dess grundutförande. Vill Lunds kommun ha högre standard eller annan placering än den som Trafikverket vill ha (exakt vilken placering regleras inte i avtalet) ska kommunen stå för kostnaderna. Hur stora trafikverkets kostnader för detta är framgår inte av avtalet.

Ytterligare en passage
Därutöver ingår i avtalet möjligheten för framtida ny passage/port längre söderut. Den ska dimensioneras för buss, gång- och cykel – sålunda är det fullt möjligt att också köra bil där. Denna passage ligger alltså betydligt längre fram i tiden än den nya passagen vid stationen. Risken är att kolonier och odlingslotter kommer att försvinna. Frågan kommer att bli aktuell först när det blir ny bostadsbebyggelse på västra sidan om järnvägen. För min del anser jag det inte självklart att denna sydligare tunnel ska komma till stånd.
   Det planeras alltså inte för ny biltrafik på Nordanväg, så på den punkten kan byalaget och Gunnar känna sig lugna. Det kan däremot inte uteslutas att korpfotbollsplanerna eller delar av dessa kommer att utnyttjas för bebyggelse. Men som sagt: det finns ännu inga som helst konkreta förslag eller detaljplaner för detta.

Inga kommentarer: