2017-04-20

Vindkraft av Ann Schlyter

Jämfört med många andra kommuner finns det få vindkraftverk i Lunds kommun. Lunds elproduktion är ändå i stort sett fossilfri tack vare Örtoftaverket. Men den stora investering byggandet av det verket innebar för det kommunägda bolaget, Kraftringen, har medfört att bolagets intresse för investeringar i vindkraft varit obefintligt.
   Däremot har andra aktörer visat intresse. Ett tillståndsärende som dragits i långbänk under flera år var uppe i byggnadsnämnden i mars i år och avslogs av samtliga partier utom vänsterpartiet.
   Lundavind är ett kooperativ som lät bygga en mölla för tjugotvå år sen. Efter femton år vill inget försäkringsbolag försäkra mot reparationer, så varje gång något går sönder måste styrelsen väga chanserna för att möllan ska hinna producera så att kostnaderna täcks. Ska vi sälja nu, eller senare som skrot, eller? Vi är inte ensamma om detta dilemma. Enbart i Danmark finns över 300 små gamla möllor fick vi veta på ett seminarium som Skånes vindkraftsakademi ordnade i tisdags. "Re-powering" blir allt vanligare, men i Lundavinds fall skulle det innebära en helt ny mölla från fundamentet och uppåt, det är många faktorer som påverkar om det skulle vara möjligt.
   På seminariet fick vi dessutom höra hur mycket billigare det blivit att bygga havsbaserade vindkraftverk och att det är ett utmärkt läge utanför Skånes sydkust.

Vindkraft i översiktsplanen
Och så diskuterades hur kommunerna hanterar vindkraften. Det talades om vindbruksplaner som tillägg till översiktsplaner och som gav långsiktig och konsekvent hantering. I de fall specifika områden definierats i översiktsplanen finns dock en risk för att förslag på vindkraftverk utanför dessa områden avslås trots att de skulle kunna fungera på platsen. Det är nog bättre därför att inte peka ut platser. Varje etablering ska ändå prövas från fall till fall.
   Detta är ett förhållningssätt som föreslås i ett diskussionsunderlag till Lunds nya översiktsplan. "Samhällsintresset för att få tillgång till mer förnybar energi är stort och prövningar av vindkraftsetableringar bör utgå från det. På tekniskt olämpliga platser och platser som ligger så nära samlad bebyggelse att det finns risk för olägenhet av skuggverkan, buller eller allvarlig störning på djurlivet bör inte vindkraftsverk placeras. Övriga platser kan vara föremål för eventuell prövning."
   Vindkraften är definierad som ett nödvändigt komplement i energiförsörjningen för den ökande befolkningen om man ska kunna nå klimatmål. Lund kanske ändå inte kommer att utmärkta sig som en vindkraftsovänlig stad i framtiden.


En mölla i full gång i Portugal 1975.
På kilometers avstånd hörde man den vackra sången från de många lergökarna. Men där inne dånade det smärtsamt öronbedövande, och mjöldammet gjorde luften svår att andas.

Inga kommentarer: