2017-05-11

Nya Lund C: Villkorat tunnelalternativ hotar hela projektet
av Ulf Nymark

Debatten om nya Lund C och höghastighetståg har nu tagit fart på allvar. Lunds kommun har i bred politisk enighet tagit ställning för att höghastighetstågstationen ska ligga vid Lund C.
   När planerna för nya Lund C har börjat komma i riktigt skarpt läge villkorar allianspartierna denna lokalisering: ska vi ha höghastighetståg vid Lund C ska stationen förläggas i tunnel under jord. MP, S och V röstade emot detta villkor. I ett inlägg på Åsikter den 2 maj sluter Anders Jeppsson upp bakom allianspartiernas villkor och kritiserar Miljöpartiet och undertecknad för kortsiktig planering.

Tunnelkrav: död hand över förnyelsen
Jag vill därför redogöra för MP:s ställningstagande samt konsekvenserna av att nu ändra planeringsinriktning. MP står bakom huvuddragen i det ramprogram för området kring Lund C som ligger till grund för planeringen och som beslutats i stor politisk enighet. Vi står också bakom möjligheten att i ett långsiktigt perspektiv flytta ner Lund C under jord. Men programmets förutsätter en station i markplan.
   Att nu ändra planeringsinriktningen kommer för överskådlig tid att lägga en död hand över såväl ombyggnaden av stationsområdet som frågan om den nya järnvägens sträckning genom kommunen. Detta av följande skäl:

Nedgrävning kostar 12 – 19 miljarder
 1. Planeringen för omvandlingen av Lund C som pågått sedan sex år tillbaka måste nu stoppas och rullas tillbaka.
 2. Eftersom förutsättningarna för Lund C dramatiskt förändras, kommer Jernhusens, stationsområdets statliga ägare, och andra intressenters planering för stationsområdet att avbrytas i avvaktan på beslut om höjdläge för stationen.
 3. Ett beslut om tunnellösning kan inte tas förrän finansieringsfrågan är löst. Utsikterna till statlig finansiering är allt annat än goda. Tunnelbyggets kostnader beräknas enligt Trafikverket ligga någonstans i storleksordningen 12 - 19 miljarder. Trafikverket ser inga som helst trafikmässiga fördelar med en underjordisk station. Kommunen får alltså själv räkna med att stå för merparten av kostnaden. Detta är en investering för kommunen i en storleksordning som får kostnaden för spårvägen att närmast framstå som kaffepengar

Risk för att höghastighetsspåren går Lund förbi
Förutsatt att staten snabbt tar beslut om genomförande av höghastighetsbanan kan den i bästa fall stå klar 2035. Att nu sätta upp nya villkor för stationsläget för höghastighetstågen innebär att hela projektet senareläggs cirka ett decennium, vilket alltså innebär att lundaborna får vänta med ny station och höghastighetsjärnväg till fram mot mitten av seklet. Fast en annan och troligare utveckling torde vara att Trafikverket i den situationen väljer att dra spåren utanför Lunds stad och kanske också helt slopa ett stationsläge i Lund.
   Allianspartiernas villkor förskjuter projektet till en avlägsen och dunkel framtid. Och i allra värsta fall kommer höghastighetståget att susa Lund förbi. MP vill se en ny Lund Central med höghastighetståg så snart som möjligt.
Ulf Nymark (MP)
vice ordförande i Byggnadsnämnden, Lund

NOT: Texten har tidigare publicerats i Sydsvenskan den 9 maj i år.

Inga kommentarer: